Jäsenhuone|TyöhuoneToimihenkilöt

50-v juhlavuosi

Kuten yleisesti tiedetään, Janakkalan Pallo on perustettu vuonna 1964. Vuonna 2014 seura täytti siis

juhlalliset 50 vuotta.

 

Juhlavuoden kunniaksi julkistettiin heti vuoden alussa uusi seuralogo. Keväällä julkistettiin JanPa Hall of Fame 1964-2014 kunniagalleria. Varsinainen juhlatapahtuma järjestettiin la 28. kesäkuuta Liinalam-

men kentällä. Tapahtumassa julkistettiin uusi seuralippu ja 50-vuotisjuhlapaidat. Syyskuun alussa jul-

kistettiin 50-vuotisjuhlajulkaisu, joka sisälsi mm.

 

Puheenjohtajan katsaus

Janpa tai Japa, kuten vanhempi polvi

meitä yhä kutsuu, on miehen ikään eh-

tiessään melkoisen vetreässä ja elin-

voimaisessa kunnossa. Junioritoiminta

on saavuttanut junioripäällikkö Tero

Helinin ohjauksessa voimakkaan kasvu-

uran ja aikuisissakin seura toimii nai-

sissa, miehissä ja myös varttuneimpien

pelureiden ikämiestoiminnassa. Erityi-

sesti poikien junioritoiminta kukoistaa.

Nuorimmat poikajoukkueet koostuvat

koulutaipalettaan aloittavista veijareis-

ta, kun taas vanhimpien ikäluokkien

miehenköriläät ovat ehtineet jo rippi-

kouluikään, osa sen ohikin. Tyttöjen

puolella seuralla on ollut hieman vai-

keuksia saada joukkueita käyntiin, kes-

 keismpänä vaikeutena aikuisvetäjien

löytäminen. Myös poikien toiminnassa

suurimmat kysymysmerkit liittytyvät ai-

na vetäjien, eli valmentajien ja muiden

toimihenkilöiden löytämiseen. Tervetu-

loa siis mukaan sinä innostuneen eska-

rilaisen tai koululaisen vanhempi. Laa-

tuaikaa nuorekkaassa seurassa on kyllä

tarjolla!

  

Yhteistyö on voimaa

JanPalla on ilo toimia urheilumyöntei-

sessä kunnassa, jossa toimii myös mon-

ta muuta aktiivista urheiluseuraa. Pie-

nessä kunnassa samat tytöt ja pojat sekä

aikuisetkin harrastavat useassa urheilu-

seurassa. Tästä voisi syntyä kitkaakin

seurojen välillä, mutta pääsääntöisesti

seurojen välinen yhteistyö toimii mallik-

kaasti, kuten myös yhteistyö kunnan

suuntaan. Hyvänä esimerkkinäTervakos-

ken sujuva sopiminen Patalan tekonur-

men käytöstä kevään otteluruuhkassa

Padon ja JanPan kesken. Seurojen väli-

sen yhteistyön sujumisessa ratkaiseva

rooli on joukkueiden vetäjien toiminnal-

la. Suuret kiitokset, JanPan ja muiden

seurojen toimihenkilöt, rakentavasta

toiminnasta eri lajien välisissä rajapin-

noissa!

  

Myös Kanta-Hämeen jalkapalloseurojen

välistä yhteistyötä on pyritty viime vuo-

 

sina lisäämään. Naapurikaupungin HJS

on toiminut keskeisenä veturina yhteis-

työn kehittämisessä. Yhteistyön tulokse-

na kymmenkunta JanPan kasvattia on

tälläkin hetkellä mukana isompien seu-

rojen taitokoulu- ja akatemiajoukkueis-

sa. Osa pelaa kaksoisedustusoikeudella

yhä myös JanPassa. Naisissa ja B-tytöis-

sä seuralla on kaudella 2014 yhteistyö-

sopimus Hämeenlinnan Härmän kanssa.

 

Futiskesä 2014

Tätä kirjoitettaessa kausi 2014 on pyö-

rähtänyt todenteolla käyntiin. Seuralla

on edustusjoukkue miesten 5. divarissa,

naisten 3. divarissa, B-tyttöjen 2. divaris-

sa, C-tytöissä sekä lukuisissa ikäluokissa

poikien piirisarjoissa. Jo viime kaudel-

la vahvimman kilpailullisen menestyk-

sen saavutti pojisssa C14-joukue ottamal-

la piirisarjahopeat. Tytöissä vahvinta an-

tia oli B-tyttöjen väkevät otteet sarjansa

keskikastissa. Samat sävelet näyttävät

soivan myös kaudella 2014. Maestro-Tii-

tan jengi esiintyy vahvasti C14- ja C15-

piirisarjoissa. Teron B-tytöt ovat aloitta-

neet väkevästi myös tämän kesän. Mon-

ta muutakin upeaa JanPan joukkuetta

pelaa kotipelejään kesän mittaan Moisi-

ossa ja Liinalammella. Suosittelen ret-

keä kentän laidalle kaikille!

 

Minulle ja luultavasti muutamille luki-

jallekin kesän kohokohta koettiin Hel-

sinki Cupissa sarjan D12 ottelussa Jan-

Pa-Paris Olympique. Suosittelen vilpit-

tömästi Hesa Cupia kaikille JanPan

joukkueille ainakin kerran koettavaksi.

 

Tätä kirjoitusta viimeisteltäessä Brasi-

lian MM-kisat on lähes takana. Hienot

kisat ja hienoja uusia tuttavuuksia. Vä-

likisoista ei tässä yhteydessä puhuta ja

kiinnostus on aidosti laajaa muuallakin

kuin Suomessa ja naapurimaissa.

 

Tervetuloa mukaan tämän uljaan lajin

pariin isommat ja pienemmt uudet ja

kokeneemmat pelaajat!

Alkuun                                                   mm

Juniorivastaavan katsaus

Janakkalan Pallon 50. toimintavuosi on

lähtenyt liikkeelle kohtalaisen hyvin.

Kesän kynnyksellä on perustettu kaksi

uutta joukkuetta ('08 ja nuoremmat lap-

set sekä '03-05-tytöt). Seuran junioripe-

laajien määrä on tällä hetkellä pienoi-

sessa nousussa. Kesäkuussa järjestet-

tiin myös perinteinen jalkapallokoulu,

johon tänä vuonna osallistui normaa-

lia vähemmän oppilaita, johtuen osit-

tain samoihin aikoihin aloittaneista uu-

sista joukkueista. Koulun ohjaajat ovat

saaneet paljon positiivista palautetta ja

koulun jälkeen useampi oppilas on siir-

tynyt JanPan nuorimpien ikäryhmien

joukkueisiin. Se, mikä tälläkin hetkellä

mahdollistaa seuran toiminnan jatkumi-

sen, ovat kaikki ne vapaaehtoiset, jotka

toimivat joukkueiden taustalla. He teke-

vät tuota arvokasta työtään ilman kor-

vauksia. Seuraavassa ajatuksiani junio-

rivalmentajan näkökulmasta. Välillä tu-

lee itsekin miettineeksi, kuinka juniori-

valmentajat jaksavat tehdä tuota omaa

sarkaansa vuodesta toiseen. Yleensä he

 tulevat kentälle ennen pelaajia ja pois-

tuvat sieltä vasta muiden lähdettyä. He

ovat joukkueidensa mukana, satoi tai

paistoi. Valmentaja on paikalla silloin-

kin, kun joukkue tarpoo tappioputkessa.

Näiden aikana valmentaja tuntee itsen-

sä varmasti maailman yksinäisimmäksi

ihmiseksi, ja siitäkin juolimatta hän te-

kee kaikkensa, että joukkue pääsisi tuos-

ta kurimuksesta eroon.

  

Otteluiden jälkeen he analysoivat sekä

joukkueidensa suoritusta että omaansa

- missä onnistuttiin ja mikä ei toiminut.

Valmentajat miettivät minkälaisilla har-

joitteilla joukkueen pelaajia ja peliä pys-

tyisi kehittämään ja miten pystyisi itse

tulemaan paremmaksi valmentajaksi.

Valmennustyö ei rajoitu pelkästään ken-

tällä tapahtuviin asioihin, aikaa käyte-

tään myös harjoitusten suunnitteluun.

Normaalin valmennustyön lisäksi heidän

on tehtävä paljon muutakin, kuten selvi-

tellä joukkueessa mahdollisesti kyteviä

konflikteja.

 

Ja kun muu joukkue poistuu syys-loka-

kuussa ansaitulle tauolle, valmentajan

työsarka jatkuu. Käydään mennyt kausi

 

läpi ja aloitetaan seuraavan kauden

suunnittelu. Taukoa ei haluta kuiten-

kaan pitää kuin muutama viikko ja

harjoittelu jatkuu taas marraskuun

alusta. Silloin alkavat koulujen salit,

Liikuntahalli ja Pullerin Säästöpank-

ki-areenan nurkat tulla tutuiksi. Hä-

märät sisätilat ovat valmentajalle

ihan yhtä arkipäiväisiä kuin kesän

nurmikentätkin. Tuosta työmäärästä

huolimatta juniorivalmentajan toi-

menkuvaan kuuluu, että katsomot

ovat täynnä häntä parempia valmen-

tajia, jotka tietävät millaisilla pelita-

pamuutoksilla ja pelipaikkavaihdok-

silla homma saataisiin toimimaan.

 

Se miten seura pystyy tukemaan val-

mentajia, on tarjota mahdollisuus

kouluttautua valmentajana mm. Suo-

men Palloliiton ja piirien järjestämillä

kursseilla. Kouluttautumiset on kuiten-

kin tehtävä omalla ajallaan ja tämä

taas on pois siitä ajasta, jonka valmen-

taja pystyisi viettämään perheensä

kanssa. Valmentajilta vaaditaan pal-

jon, mutta harva miettii niitä uhrauk-

sia, joita he pelaajiensa eteen tekevät.

Ja vaikea siitä työstä on glamouria löy-

tää.

 

Mikä sitten saa kaikki nuo ihmiset jatka-

maan vuosi toisensa jälkeen tuota "hul-

luutta"? Jotain sellaistahan sen on olta-

va, jota ei voi rahassa mitata. Vahvoja

tunne-elämyksiä, kun tulee upeita voit-

toja tai kirveleviä tappioita, muistoja

onnistumisista ja pettymyksistä, pelaa-

jien kehittymisen näkemistä, läpi elä-

mön kestäviä ihmissuhteita. Mutta pa-

ras palkkio on kuitenkin se kiitos, jonka

pelaajilta joskus saa. Se ei välttämättä

tule vielä pelaajan uran aikana, se saat-

taa tulla vuosia myöhemmin.

 

Nyt kun seura on tullut miehen ikään,

on aika kiittää kaikkia niitä juniorival-

mentajia, jotka ovat mahdollistaneet

tämän tinkien omasta vapaa-ajastaan.

Kaikki entiset ja nykyiset juniorivalmen-

tajat: Olkaa ylpeitä siitä työstä, jota

olette lasten ja nuorten eteen tehneet!

Alkuun                                                         th

 

Tulevaisuuden janpalaisia

Immosen Joonaksen lisäksi muita nyky-

ään muissa seuroissa pelaavia lupaavia

JanPa-kasvatteja ovat FC Hämeenlin-

nassa pelaavat '95-synytyneet toppari

Eero-Matti Auvinen ja laitahyökkääjä

Eetu Tapanainen*. Tuulennopea hyök-

kääjä Miika Paussu on puolestaan pe-

lannut jo HJK:n '02-poikien edustus-

joukkueessa. Tyttöpelaajista mainitta-

koon Härmän naisjoukkueessa Ykköstä

pelaava pieni mutta pippurinen keski-

kenttäpelaaja Anniina Ponkkonen.

HJS:n C-tyttöjen akatemiajoukkueessa

pelaa taas '00-syntynyt kaikilla keskiak-

selin pelipaikoilla viihtyvä pitkä mutta

nopea Kiia Immonen. HJS:n D-tyttöjen

akatemiajoukkueessa pelintekijänä hää-

rii poikkeuksellisen lahjakas Jonna Poh-

jonen.

 

Seuran kirjoilla vielä olevia pelaajalu-

pauksia ovat mm. '99-syntynyt maalivah-

ti Janne Oksanen sekä keskikentän voi-

manpesät '98-syntynyt Joose Nokelainen

ja '00-syntynyt Janek Jokinen. '01-synty-

neistä mainittakoon vastustajalta eleet-

tömästi pallon riistävät keskuspuolusta-

jasisarukset Jukka ja Elina Jaakonsaari.

 

'02-poikien puolustuslinjassa ja keski-

kentällä tahtipuikkoa heiluttavat Kris-

tian ja Santeri Nousimaa sekä Henrik

ja Perttu Nummenpää. '03-poikien kär-

kihyökkääjänä viilettää itsevarma mut-

ta nopea Jesse Vanhakoski. C-tytöissä

laitapuolustajana ahertaa Laura Haka-

la ja keskikentän työmuurahaisena

Helmi Pruuki. B-tyttöjen hyökkäyksen

keihäänkärkinä viilettävät Jessi Tasan-

ko, Annika Onnela ja Ella Jurvanen.

Keskikentällä ja puolustuksessa urakoi-

vat puolestaan aina luotettavat Henna

Paussu ja Nanne Virtanen.

 

Yksittäisten pelaajien esiin tuominen ei

tosin tee nyt oikeutta joukkueiden muil-

le pelaajille, joilla kaikilla on tärkeät

roolit joukkueidensa pelissä. Seuran ny-

kyisten juniorijoukkueiden vahvin valtti

onkin eittämättä tasaisuus ja sopiva se-

koitus joukkuepeliä ja yksilösuorituksia.

Erotuomarilla onkin usein ongelmallista

valita vihreän kortin saajaa yleensä tur-

han suuresta kandidaattien joukosta...

 

*Korjauksena mainittakoon, että Eetu

Tapanainen ei ole koskaan pelannut

juniorina JanPa:ssa vaikka paljasjal-

kainen turenkilainen onkin.
 

Alkuun                                                        mlw

 

 

Hakim Tambwe - Nuori maalitykki

Heinäkuun toisena viikonloppuna 2014

Liinalammen kenttä oli täynnä nuoria

yleisurheilijoita aina valtakunnallista

huippua myöten. Siitäkin huolimatta

yksi kenttäalueen urheilullisimmista il-

mestyksistä oli paikalla vain katsojana

- Hakim Tambwe seuran '00- ja '99-poi-

kajoukkueiden maalitykki Kongosta.

 

Hakim, milloin olet tullut Suomeen ja

Turenkiin?

Noin kaksi vuotta sitten. Olen viihtynyt

Turengissa ja Suomessa hyvin. Tureng-

issa on mukavaa! Minulla on paljon hy-

viä kavereita, muun muassa pelikaverit

Anicet ja Manuel.

 

Olet pelannut tänä kesänä piirinsarjaa

JanPan '00- ja '99-poikien joukkueissa.

Kuinka kausi on mennyt joukkueelta ja

sinulta itseltäsi?

Tosi hyvin. '00-joukkue voitti ylivoimai-

sesti (Piiriliigan) kevätkierroksen. Myös

'99-joukkue oli sarjansa (Piiriliiga) kär-

kipäässä. Tein kevätkierroksella 51 maa-

lia '00:ssa ja 11 maalia '99:ssä.

 

51 maalia..!? Kuinka se on mahdollista?

Meillä on tosi hyvä joukkue ja huippu-

valmentaja. Yhdessä pelissä tuli 12 maa-

lia. Siinä vastustaja ei ollut kovin hyvä...

 

Kaiken kaikkiaan '00-poikien joukkue

vakuutti kevätkierroksella, 11 voittoa 12

pelissä maalierolla 104-15. Mitkä ovat

'00- ja '99-poikajoukkueiden sekä sinun

tavoitteesi?

Joukkueen tavoite... en tiedä. Minun ta-

voitteena on voittaa molemmat piirinsar-

jat sekä parantaa maalintekoa '99-sarjas-

sa.

 

Entä tulevaisuudessa, esim. ensi kesänä?

En tiedä tavoitetta. Ensi kesän haluan pe-

lata edelleen JanPassa, ehkä myös mies-

ten joukkueessa. Olen jo harjoitellut vä-

hän myös miesten mukana.

 

Kiitos Hakim haastattelusta!

Kiitos!

                                                                          mm

Mainittakoon vielä, että Hakim pelasi 14-

vuotiaana seuran miesten edustusjoukku-

een kauden viimeisessä kotiottelussa

Jags:ia vastaan tehden Heleniuksen va-

pauttavasta syötöstä joukkueen 2-1 johto-

ja voitto-osuman ensimmäisen puoliskon

loppuminuuteilla. Hakim lienee siis kautta

aikain nuorin miesten edustusjoukkueessa

esiintynyt/maalin tehnyt pelaaja.

Alkuun                                                             mlw

 

Uusi seuralogo

Alkuun 

Uusi seuralippu

Alkuun

50-vuotisjuhlapaidat

Alkuun